Logotyp för Förrådet i Stenungsund och Stora Höga

Allmänna bestämmelser

Upplåtelseavtal

 1. Genom detta avtal får kunden rätt att under hyrestiden förvara gods i ett särskilt angivet Förvaringsutrymme.
 2. Upplåtelsen av Förvaringsutrymmet och förvaringen sker på de villkor som anges på föregående sida och i dessa Allmänna Bestämmelser.

Förvarat gods

 1. Endast torrt styckegods får förvaras i det anvisade Förvaringsutrymmet. Gods får inte förvaras på annat ställe än i Förvaringsutrymmet.
 2. Det är förbjudet att förvara explosivt, brand- eller miljöfarligt eller på annat sätt skadligt gods i Förvaringsutrymmet. Om förvarat gods kan antas skada person eller egendom är Kunden skyldig att genast ta bort godset. Kunden får inte heller förvara gods som väsentligt avviker från vad som kan anses vara normalt i fråga om värde, känslighet, stöldbegärlighet o dyl, såsom t ex pälsverk, juveler och kontanter.
 3. HM åtar sig inte några skyldigheter i fråga om vård, tillsyn, övervakning och liknande av förvarat gods. HM ansvarar inte för skador på eller förlust på förvarat gods.

Förvaringsutrymmets användning och skötsel

 1. Kunden får inte använda Förvaringsutrymmet för annat än förvaring av gods. Kunden skall hålla ordning i och vara aktsam om det upplåtna förvaringsutrymmet. Kunden får inte ändra eller utföra några arbeten i eller på Förvaringsutrymmet.
 2. Kunden skall se till att Förvaringsutrymmet noga töms och städas när avtalet upphör. Om kunden inte gör detta har HM rätt att tömma eller städa Förvaringsutrymmet på Kundens bekostnad. Kunden är då skyldig att betala de faktiska kostnaderna för utrymning och städning, dock minst 300 kronor.

Tillgång och tillsyn

 1. Kunden har tillgång till Förvaringsutrymmet under de öppettider som gäller för Förvaringsbyggnaden eller efter särskild överenskommelse med HM.
 2. HM har rätt att få tillgång till Förvaringsutrymmet när hyrestiden gått ut eller avtalet upphört enligt punkt 5.3 för att utrymma Förvaringsutrymmet samt inventera förvarat gods.

Hyresavgift

 1. Hyreavgiften framgår av hyreavtalet. Om Kunden bedriver momspliktig verksamhet tillkommer moms på hyresavgiften. Hyresavgiften inklusive eventuell moms skall betalas i förskott för varje månad. Vid för sen betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodatum, dock minst 100 kronor. Kunden är även skyldig att betala HM alla kostnader i samband med krav och indrivning av förfallna och utestående hyresavgifter och/eller eventuell moms.
 2. Hyresavgiften är fast under de 6 första månaderna. Därefter har HM rätt att göra skälig ändring av hyresavgiften. Sådan ändring skall skriftligen meddelas Kunden senast 30 dagar innan ändringen görs.
 3. Vid mer än 10 dagars dröjsmål med betalningen av hyresavgiften och/eller eventuell moms har HM rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan.

Depositionsavgift

På HM:s begäran skall Kunden vid avtalets undertecknande erlägga en depositionsavgift motsvarande en månads hyresavgift. Om avtalet gäller för kortare tid än en månad skall depositionsavgiften uppgå till ett belopp motsvarande hyresavgiften. Depositionsavgiften återbetalas vid avtalets upphörande i den mån den inte behöver tas i anspråk av HM till täckande av utestående av hyresavgiften eller andra kostnader som kunden skall svara för.

Panträtt m m i förvarat gods

 1. HM har panträtt i förvarat gods till säkerhet för alla hyresavgifter och andra fordringar mot kunden som härrör från detta avtal. Om godset förkommer eller förstörs har HM istället panträtt i det ersättningsbelopp som betalats ut av försäkringsbolag eller någon annan.
 2. Om betalning inte sker i tid har HM rätt att tidigast 30 dagar efter det att underrättelse om hävning sänts till Kunden realisera förvarat gods. Endast så mycket av det förvarade godset skall realiseras att kostnaden för försäljningen och HM:s sammanlagda fordringar täcks. HM skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras.
 3. Om Kunden lämnat eller blivit avhyst från Förvaringsutrymmet och han inte inom 2 månader från anmaning eller 3 månader från det att han lämnade eller avhystes från Förvaringsutrymmet har hämtat förvarat gods, har HM utöver vad som angetts i punkterna 7.1 och 7.2 rätt att behålla godset utan ersättning.

Övriga bestämmelser

 1. Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan HM:s skriftliga medgivande.
 2. Kunden har inte heller rätt att låta annan förvara gods i eller på annat sätt utnyttja det upplåtna Förvaringsutrymmet utan HM:s skriftliga medgivande. Kunden ansvarar för annan som ges tillträde till Förvaringsutrymmet.
 3. Om någondera part väsentligt bryter mot någon av villkoren i detta avtal har den andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.
 4. Kunden ansvarar för att godset i Förvaringsutrymmet är försäkrat.